Hormat is voor ons respect en eer betuigen aan de slachtoffers van de tweede wereldoorlog in het voormalige nederlands-indië en de nasleep van de indonesische vrijheidsstrijd

Over ons

De stichting is opgericht door een  initiatiefgroep welke bestond uit tweede en derde generatie Indische Nederlanders, woonachtig in Zuid-Limburg, die de behoefte aan een gedenkplaats, gedenkteken en jaarlijkse herdenking in de regio Zuid-Limburg, hebben aangegrepen om tot realisatie ervan over te gaan.

 

Het hoger doel is het duurzaam behoud van ons cultureel erfgoed voor volgende generaties. De belangrijkste beweegredenen zijn:

  • eerbetoon aan de overledenen, en
  • de erkenning van de Indisch Nederlandse geschiedenis. 

Inmiddels is de initiatiefgroep vervangen door een formeel bestuur.

 

De samenstelling van het bestuur is:

- André Simon (voorz.)

- John Geurts (plvv. voorz.)

- Sandra van Dapperen (secr.)

- Jeffrey van Overeem (plvv. secr.)

- Frans Robroek (penningm.)

- John van Dick (plvv. penningm)

- Ike van Maanen

 

 

 Zij zullen zich verderop aan u persoonlijk voorstellen.

 

 

 

Wat we doen

De initiatiefgroep zet zich belangeloos in voor de realisatie van een gedenkplaats, gedenkteken en jaarlijkse herdenking in de regio Zuid-Limburg van de slachtoffers van de tweede wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië en de nasleep van de Indonesische vrijheidsstrijd.  

 

- Door middel van het geschreven en gesproken woord lichten wij onze omgeving voor over de Nederlands-Indische geschiedenis, meer specifiek de periode van de tweede  wereldoorlog en de nasleep van de   Indonesische vrijheidsstrijd.

 

- Wij bewegen onze omgeving ertoe om in voldoende mate adhesie te betuigen aan ons initiatief en ons daarmee in staat

te stellen in overleg te treden met de regionale overheden.

U kunt uw adhesie betuigen door via de naaste link naar onze petitie en handtekeningenregister te gaan. U kunt daar uw digitale handtekening plaatsen.

Help ons, u verdient het!

 

Ofschoon enkele leden van de Initiatiefgroep maatschappelijk geëngageerd zijn, is er geen sprake van politieke- of religieuze banden. Waringin is een Burgerinitiatief. 

Contact

Primair zijn de voorzitter en secretaris van de Initiatiefgroep het aanspreekpunt en hiervoor vindt u hieronder de contactgegevens.

 

Voorzitter:

André Simon

Galerijstraat 32

6432 AV Hoensbroek

tel:045-2054989

Gsm: +31 (0)615343015

aesimon@home.nl

 

Secretaris: 

Sandra van Dapperen

Grupellostraat 4

6461 EV Kerkrade

Gsm: +31 (0)620296456

secretariaat@waringinhormat.nl

 Dit is waar wij om geven

Waringin, een initiatiefgroep van Indische Nederlanders heeft zich ten doel gesteld in Zuid-Limburg een herdenkingsmonument voor alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands Indië en de naoorlogse bevrijdingsstrijd van Indonesië te realiseren. 

De tweede doelstelling is het bewerkstelligen van een breed nationaal bewustzijn van de geschiedenis van Nederlands Indië, de Indische Nederlanders en allen die banden hebben met Nederlands Indië.  De komende viering van de bevrijding van Nederlands Indië op 15 augustus 2017 zal als de officiële startdatum fungeren voor de campagne van Waringin om in de Nederlandse samenleving steunbetuigingen te vergaren.

In 2019 hebben wij i.s.m. de Gemeente Heerlen, Abp en APG een herdenkingsmonument in de Ingenieur Dingertuin van het ABP het monument kunnen realiseren.

(Zie volgende link: https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/onthulling-eerste-indiemonument-van-zuid-limburg-in-ABP-tuin.aspx)


WARINGIN is een 'Burgerinitiatief' en een Stichting sinds 14 februari 2018